Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvod

Zmluvné strany: dodávateľ, poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačno-športových služieb odberateľovi (klientovi, hosťovi) za úhradu, ďalej len «Prevádzkovateľ» a podrobne v odstavci č. 1.1. daných Všeobecných obchodných podmienok.

Zmluvné strany: klient, odberateľ, zákazník — objednávateľ služieb, ďalej len «Klient».

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len «VOP») sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia Greenwood, Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, SR (ďalej len «Greenwood») spoločnosťou Smart Business Group, s.r.o., Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, SR, IČO: 46933981, DIČ 2023678943, IČ DPH SK2023678943, zapísaná v OR vedenom OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.35531/P, (ďalej len «Prevádzkovateľ»), na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb Greenwood.

1.2. Klient je oprávnený využívať služby Greenwood len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb hotela je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa www.hotelgreenwood.sk. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami.

1.3. Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

 1. Vznik zmluvného vzťahu

2.1. Vznik zmluvného vzťahu medzi klientom a prevádzkovateľom vznikne na základe objednávky (internetovej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej), realizovanej bezprostredne (t.j. priamo) u prevádzkovateľa. Na základe objednávky zašle prevádzkovateľ klientovi potvrdenie rezervácie a zároveň rezervuje požadovaný voľný termín klientovi na dobu maximálne 7 dní. V priebehu tejto doby je nutné uhradiť zálohu v súlade s tarifou, ktorú si klient zvolil pri rezervácii — tarifné podmienky sú uvedené v článku č.3 a č.4 týchto VOP. Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno klienta, počet lôžok, termín ubytovania a iné.

2.2. Uhradením zálohy potvrdzuje klient, že sa zoznámil so službami, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených v rezervácii zodpovedá klient, ktorý objednávku podal. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a po 7 dňoch je rezervácia zrušená.

2.3. Zmluvný vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, ktorý vznikol na základe klientom uskutočnenej objednávky prostredníctvom tretích strán — partnerov (partnerské spoločnosti a hotely, globálne rezervačné portály, portály meta-vyhľadávača, cestovné kancelárie, agentúry atď.), sú regulované všeobecnými obchodným podmienkami tých partnerov, prostredníctvom ktorých bola objednávka realizovaná.

2.4. Uplatnenie darčekového poukazu, certifikátu a balíka ako aj rezervácia takých pobytov je možná len prostredníctvom recepcie Greenwood (kontaktné údaje v čl. 13 týchto VOP).

 1. Ceny a platba

3.1. Ubytovanie je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka (viď. odsek 3.4. týchto VOP) alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, ak nebolo dohodnuté inak. Platba sa vykonáva v hotovosti, prípadne platobnou kartou.

3.2. Forma úhrady faktúrou je možná iba po predošlej dohode s prevádzkovateľom. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa. Pri oneskorení úhrady finálnej faktúry si prevádzkovateľ účtuje úrok 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.

3.3. V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením klienta je prevádzkovateľ oprávnený domáhať sa náhrady za škodu. Klient je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch vyhradených k ubytovaniu, a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vo výške platnej ceny za ubytovanie a ďalších spoločenských priestoroch po celú dobu, počas ktorej bude izba vyradená z prevádzky. Túto povinnosť má klient aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované s klientom.

3.4. Aktuálne ceny poskytovaných služieb sú uvedené na našej webovej stránke www.hotelgreenwood.sk po kliknutí na tlačidlo Rezervovať.

 1. Platobné podmienky

4.1. Prevádzkovateľ má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a klient je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

4.2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri vzniku zmluvného vzťahu, resp. pri potvrdení internetovej rezervácie. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

 • Vratná tarifa:
  — pri rezervácii ubytovania na 1 noc, uhrádza sa záloha vo výške 100% z ceny ubytovania,
  — pri rezervácii ubytovania na 2 a viac nocí, sa uhrádza záloha vo výške 50% z ceny ubytovania
 • Nevratná tarifa:
  — pri rezervácii ubytovania, uhrádza sa záloha vo výške 100% z ceny ubytovania,

Pri vykonaní rezervačnej objednávky menej ako 7 dní pred nástupom platobné podmienky sa dohadujú individuálne s prevádzkovateľom.

Podmienky zakúpených akcií a balíčkov sa regulujú individuálne na základe dohody s prevádzkovateľom, ak dané podmienky nie sú uvedené v článku 9. týchto VOP.

Na základe žiadosti klienta prevádzkovateľ vystaví faktúru pre preplatenie príspevku na rekreáciu Vašim zamestnávateľom. 

Podmienky uvedené v článku 4. týchto VOP platia, ak nebolo dohodnuté inak. Každá dohoda medzi klientom a prevádzkovateľom musí mať písomnú podobu. Dohody, ktoré nemajú písomnú podobu sa vždy traktujú v prospech Greenwood.

Nedodržanie akéhokoľvek z pravidiel rezervácie znamená vznik nižšie uvedených následkov, jednotlivo aj súhrnne:

— medzi klientom a Greenwood nevzniká Zmluvný vzťah a preto prevádzkovateľovi nevznikajú záväzky voči klientom;

— Greenwood môže odmietnuť ubytovať hosťa bez udania dôvodu; 

— Greenwood môže podľa dostupnosti hosťovi ponúknuť izbu iného typu za aktuálnu cenu, ktorá platí v okamihu ubytovania;

— ak si klient počas rezervácie zvolil Nevratnú tarifu, cena za ubytovanie bude prepočítaná podľa vyššej Vratnej tarify. Ubytovanie v takom prípade je možné, len ak daná (alebo ktorákoľvek) iná izba bude dostupná.

4.3. Klient má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení zmluvne dohodnutej ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade, že klient z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady ceny dosiaľ objednaných služieb, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o pobyte a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty (storna poplatku) podľa článku 7. týchto VOP.

4.4. Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať do 7 dní od prijatia elektronickej správy s informáciami o rezervácii od prevádzkovateľa alebo zálohovej faktúry, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. O úspešnom prijatí zálohovej platby bude klient informovaný prevádzkovateľom.

4.5. Daňové doklady potvrdzujúce ubytovanie prevádzkovateľ vystavi najneskôr pri ukončení pobytu, ak nebolo dohodnuté inak.

 1. Práva a povinnosti klienta

5.1. Klient je povinný:

-uchovať potvrdenie rezervácie a predložiť ho pri nástupe na ubytovanie;

-uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, ak nebolo dohodnuté inak;

-riadne užívať priestory určené k ubytovaniu a ďalšie spoločenské priestory, dodržiavať poriadok a čistotu;-zoznámiť sa s týmito VOP a dodržiavať ich;

-zoznámiť sa s Ubytovacím poriadkom a dodržiavať ho;-bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradených k ubytovaniu;

-bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil a nahradiť škodu v súlade s odsekom 3.3. článku 3. týchto VOP;

-zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje;

-počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných klientov, dodávateľov služieb, alebo prevádzkovateľa;

-nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov;

-poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o pobyte vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky prevádzkovateľa. 

5.2. Klient nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa:

-vykonávať podstatné zmeny v ubytovacích priestoroch (sťahovať nábytok a pod.);

-používať v priestoroch vlastné spotrebiče, okrem spotrebičov pre osobnú hygienu a úpravu zovňajška;

-prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe;

-prijímať návštevy na izbe bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa;-uvádzať adresu Greenwood ako miesto podnikania.

5.3. Klient ďalej v priestoroch Greenwood nesmie:

-nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie;

-držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo klientovi predpísané lekárom;

-fajčiť a manipulovať s výbušným látkam a predmetmi.

5.4. Odporúčame klientom, aby klenoty, peniaze a iné cennosti uschovali v trezore v izbách. Prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu, či škody na uvedených veciach.

5.5. Návšteva Greenwood s domácimi zvieratami je možná len s predbežným súhlasom prevádzkovateľa. Ubytovanie s domácimi zvieratami je spoplatnené v súlade s cenníkom (viď. odsek 3.4. článku 3. týchto VOP).

5.6. K povinnostiam klientov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
-zoznámiť svojich účastníkov s týmito VOP ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od prevádzkovateľa obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb;

-zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti klientov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník;

-určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s partnerom nie je zabezpečený sprievodca prevádzkovateľa. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb.

5.7. K základným právam klienta patrí:
-právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

-právo vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

-právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách;

-právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku 7. týchto VOP;
-prípadné nedostatky reklamovať a požadovať nápravu či náhradu. Prevádzkovateľ prijíma len písomné reklamácie. Pri vzniku reklamácie musí byť urobený zápis o predmete reklamácie. Zápis musí byť potvrdený prevádzkovateľom. Bez tohto nevzniká nárok na reklamáciu.

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

6.1. Prevádzkovateľ si ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva klienta. Právom prevádzkovateľa je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:
a) zmeniť termín pobytu
b) zmeniť ceny
c) zmeniť rozsah služieb
d) zrušiť zmluvu

Písomné vyrozumenie o zmenách prevádzkovateľ zašle klientovi prostredníctvom Slovenskej pošty alebo elektronickej komunikácie na emailovú adresu, ktorú klient uviedol v objednávke. Pokiaľ klient so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 24 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti prevádzkovateľ 100 % zaplatenej ceny ubytovania klientovi. Rozhodujúci je dátum doručenia prevádzkovateľovi odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí. V prípade, že dôjde k situácii, kedy prevádzkovateľ bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.

6.2. Greenwood zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach podľa § 433 a nasl. Občianskeho zákonníka, t. j. Greenwood zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkom Greenwood /§ 433 ods. 1 Občianskeho zákonníka/.

6.3. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. 

6.4. Prevádzkovateľ má právo bez finančného odškodnenia odstúpiť od realizácie pobytu z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, politické udalosti, karanténa, a podobne).

6.5. Prevádzkovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ:

a) klient poškodzuje majetok Greenwood alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku hotela;

b) klient sa správa k personálu alebo ostatným klientom neúctivo, agresívne alebo ak prevádzkovateľ usúdil, že správane klienta je xenofóbne a rasistické;

c) klient je pod vplyvom alkoholu, drog, či iných omamných a psychotropných látok;

d) z iných dôvodov — viď odsek 11.

6.6. Ak klient spôsobí v Greenwood poškodenie na majetku, má prevádzkovateľ nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe cenníka voľne dostupného na recepcii. V prípade, že sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku. V prípade, ak bolo poškodenie na majetku zistené po odchode klienta z Greenwood, prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť všetky možné spôsoby na získanie náhrady škody. V tomto prípade prevádzkovateľ písomne informuje klienta o spôsobenej škode a prevádzkovateľ je oprávnený stiahnuť finančné prostriedky z klientovej bankovej karty, zaslať klientovi faktúru na úhradu. Ak klient dobrovoľne odmietne uhradiť spôsobenú škodu na majetku, prevádzkovateľ bude náhradu škody vymáhať prostredníctvom tretích strán alebo súdnou cestou.

 1. Zmeny rezervácie a storno podmienky

7.1. Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť buď písomne osobne na recepcii Greenwood alebo prostredníctvom e-mailu, zaslaného na e-mailovú adresu recepcia@hotelsmokovec.eu alebo zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu: Smart Business Group, s.r.o., Greenwood , Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, SR.

7.2. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

7.3. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

a) Bez storno poplatku: viac ako 15 dní pred nástupom klienta na pobyt;

b) 100 % z ceny objednaných služieb: 14 a menej dní pred nástupom klienta na pobyt.

7.4. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

7.5. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (viď članok 8 týchto VOP) vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

7.6. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ klientovi písomne, telefonicky alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Bankové poplatky spojené s čiastočným alebo úplným vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.       

7.7. Na určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie.

7.8. Zmena termínu je spoplatnená sumou 10 eur/osoba a je možná najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt na základe písomnej alebo emailovej dohody medzi klientom a prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu termínu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

Upozornenie: Prevádzkovateľ vyžaduje zaplatenie storno poplatkov aj v prípade závažných dôvodov, ako sú choroba, živelné pohromy, nudzový stav, vládne zákazy a obmedzenia atď. Pre tento prípad odporúčame uzatvoriť kvalitné poistenie proti storno poplatkom (viď článok 9 týchto VOP) a nárokovať náhradu v poisťovni. Storno poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že sa klient neúčastní pobytu v dôsledku nim udaných nesprávnych údajov na objednávke alebo nepredloží doklad o zaplatení zálohy. Zmena termínu je možná v súlade s odsekom 7.8. tohto článku. V prípade, ak zmena termínu nie je možná, rezervácia sa považuje za stornovanie pobytu a následnú novú objednávku.

 1. Akciové pobyty

8.1. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute, balíky a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený.

8.2. Na rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

8.3. Podmienky rezervácie skupinových pobytov sa upravujú individuálne na základe dohody s prevádzkovateľom.

 1. Poistenie

9.1. Prevádzkovateľ nezahrňuje do ceny pobytov poistenie. Poistenie je dobrovoľný príplatok k cene pobytu. Prevádzkovateľ neposkytuje služby poistenia a tieto služby musí klient riešiť cez tretie strany.

9.2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a prevádzkovateľovi neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

 1. Rôzne

10.1. Služby budenia vykonáva hotel s najväčšou starostlivosťou. S listami, pohľadnicami, poštovými zásielkami a zásielkami tovaru sa vždy zaobchádza so starostlivosťou. Greenwood prevezme doručenie a úschovu a na želanie za úhradu zabezpečí poslanie. Greenwood nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah tovaru a zásielok, ktoré klient želá odoslať alebo ktoré boli klientovi doručené.  

10.2. Greenwood neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch hotela, ibaže by hotel konal hrubo, nedbanlivo alebo úmyselne.

10.3. Rodičia batoliat a malých detí sú zodpovední zaistiť dodržiavanie čistoty v izbách. Jedná sa hlavne o ochranu postelí, sedacích súprav pred znečistením deťmi, ktoré nie sú doposiaľ schopné udržiavať osobnú hygienu.

10.4. V dobe od 22:00 do 07:00 hodiny je v Greenwood režim nočného kľudu, kedy je klient povinný chovať sa tak, aby nerušil ostatných nadmerným hlukom, s výnimkou odbytových stredísk s dlhšou otváracou dobou, akcií v kongresových priestoroch a v rámci noriem spoločenského správania.

10.5. Parkovanie vozidiel klientov je možné na vlastnom hotelovom parkovisku, pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Prevádzkovateľ z organizačných, technických alebo iných dôvodov môže požiadať klienta o preparkovanie auta. Tieto parkovacie plochy sú samoobslužné, monitorované kamerovým systémom a prevádzkovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovanie je možné len na miestach vyznačenými parkovacími čiarami alebo inak značenými. Parkovacie miesto je pre ubytovaných klientov a pre mimo – hotelových klientov, ktorí alikvotne v danom čase využívali služby poskytované prevádzkovateľom a vedia sa preukázať hotelovým účtom alebo iným dokladom – bezplatné. Parkovaním auta klientom nevzniká prevádzkovateľovi žiadna zmluva o úschove.

10.6. Pobyt klienta v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok Greenwood, ktorý je pre ubytovaných klientov záväzný.

10.7. Klient zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

10.8. Design internetových stránok www.hotelgreenwood.sk, ich obsah, logo, ikony, texty, obrazové prvky, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafické zobrazenie, konverzie a ďalšie prvky s týmto súvisiace, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom internetových stránok www.hotelgreenwood.sk žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, inak reprodukovaný, distribuovaný, upravovaný a/alebo verejne šírený v akejkoľvek podobe a/alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

10.9. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v Greenwood po dobu šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

10.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a pod.).

10.11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať rezervácie v nasledovných prípadoch:
a) emailová adresa, resp. IP adresa uvedená v rezervačnom procese bola viackrát použitá pri rezerváciách, pri ktorých sa klient nedostavil;

b) uvedené údaje o bankovej (kreditnej alebo debetnej) karte klienta boli v minulosti použité pri falošných rezerváciách a boli neplatné alebo iným spôsobom nesprávne uvedené;

c) ak bol klient ubytovaný v Greenwoode už v minulosti a správal sa neslušne, agresívne a neúctivo;d) z iných dôvodov, ak bola rezervácia vykonaná prostredníctvom globálnych rezervačných portálov a ďalších partnerov, v súlade s obchodným a storno podmienkami daných partnerov.

10.12. V prípade pobytov – balíčkov služieb, zámena zahrnutých procedúr, masáží, športovísk a pod. na žiadosť klienta je možná len s ohľadom na ich cenu a v prípade, že kapacita relax zóny to v danom čase umožní. Greenwood má právo na poskytnutie náhradného plnenia v prípade, že z technicko–organizačných príčin niektorú z predplatených služieb počas pobytu nie je možné poskytnúť. Ak sa niektorá služba zahrnutá v pobyte nezrealizuje, mimo zavinenia Greenwood, nie je možné za nerealizované služby vrátiť hotovosť alebo zameniť časť predplatených služieb za hotovosť, a to vzhľadom na zvýhodnenú cenotvorbu pobytového balíčka služieb. Ak sa klient rozhodne nevyužiť vstup do relax zóny, ktorý bol zahrnutý v balíčku služieb, Greenwood mu neposkytne náhradné plnenie a nie je možné vrátiť finančné prostriedky. 

10.13. Pobyt klienta v Relax zóne ďalej upravuje prevádzkový poriadok Relax zóny, ktorý je pre všetkých ubytovaných klientov záväzný. Klient má právo na poskytnutie náhradného plnenia v prípade, že z technických príčin bude Relax zóna uzavretá. (Jedná sa len o ubytovaných klientov, ktorí majú vstup do Relax zóny v rámci balíčka už v cene ubytovania.) 

V prípade klienta, ktorý si zakúpil štandardné ubytovanie (bez balíčka), Greenwood mu môže v podobe benefitu ponúknuť jednorázový vstup do Relax zóny trvajúci max 1 hod. Tento vstup môže klient využiť len jedenkrát počas celého pobytu. Všetky ostatné vstupy budú spoplatnené v súlade s cenníkom. Daný benefit podlieha dostupnosti a jeho poskytnutie je právom, avšak nie je povinnosťou Greenwood.

10.14. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 13 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch Greenwood. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoby, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

10.15. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, (zvlášť na izbe nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče, toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa – holiaci strojček, sušič vlasov a pod.), uzavrieť balkónové dvere a zatvoriť okná, uzatvoriť vchodové dvere izby a pri odchode z ubytovania odovzdať magnetickú kartičku alebo kľúč na recepcii.

10.16. Miesto plnenia a platby je sídlo Greenwood. Výlučné sídlo súdu je v obchodnom styku sídlo Greenwood. Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.

10.17. Ak sa klient neubytuje najneskôr do 23.00 h dňa začiatku pobytu, považuje sa to za nenastúpenie na pobyt (viď článok 7 týchto VOP), pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak. V takomto prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným klientom. Prevádzkovateľ je povinný ubytovať klienta, ktorý sa dostavil na check-in o 14.00 h najneskôr do 23.00 h.

10.18. Pokiaľ klient pri check-oute v stanovenom čase neuvoľní izbu, bude mu účtovaná za každú ďalšiu začatú hodinu suma 50 eur vrátane DPH, ak nebolo dohodnuté inak.

10.19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

10.20. V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (early check-in alebo late check-out), alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu telefonicky na telefónnom čísle: +421 940 144 734 alebo emailom: recepcia@hotelgreenwood.sk. Osobitné požiadavky a doplnkové služby budú klientovi poskytnuté podľa možnosti ich zabezpečenia. Greenwood sa vynasnaží maximálne vyjsť v ústrety klientovi, avšak poskytnutie osobitných požiadaviek a doplnkových služieb je právnom nie povinnosťou prevádzkovateľa.

10.21. Počas pobytu klienta mu Greenwood môže ponúknuť uvítací drink (welcome drink). Druh nápojov spadajúcich pod welcome drink závisí od ponuky Greenwood. Daný benefit podlieha dostupnosti a jeho poskytnutie je právom, avšak nie je povinnosťou Greenwood.

10.22. V prípade nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako:

— zákaz fajčenia v priestoroch Greenwood,

— spustenie dymovej clony pri akciách,

— používanie otvoreného ohňa v priestoroch Greenwood,

— v iných prípadoch nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení,

môže byť zo strany prevádzkovateľa vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000 Eur. 

 1. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

11.1. Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

11.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

11.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii alebo pri vyplnení tlačiva na recepcii počas registrácie príchodu (check-in).

11.4. Rozsah spracovávaných osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo. Klient poskytnutím údajov a podpísaním súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, mohli byť použité na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov akoukoľvek elektronickou formou správ týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v obchodných a reklamných materiáloch. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

11.5. Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.

11.6.  Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

11.7. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 1. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevyhnuteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

12.3. Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.hotelgreenwood.sk.

 1. Kontaktné údaje a bankové spojenie

Hotel Greenwood:
Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, SR

Prevádzkovateľ:
Smart Business Group, s.r.o.

zapísaná v OR vedenom OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.35531/P
Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, SR
IČO: 46933981, DIČ 2023678943, IČ DPH SK2023678943

Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK3183300000002501269568SWIFT: FIOZSKBAXXX

Tel: +421 940 144 734

Email: recepcia@hotelgreenwood.sk, greenwood.tatry@gmail.com

Web: www.hotelgreenwood.sk 

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2019.

Yury Ivanov, konateľ

Kontakt

Tešíme sa na Vás

Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili,
že váš pobyt bude presne taký, ako si predstavujete.

Kontaktný formulár

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Odoslať
Ďakujeme! Úspešne ste sa prihlásili.
Oops! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Vyrobili:
Digitalisti
Kliknutím na „Povoliť“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie vo svojom zariadení pre zlepšenie navigácie na stránke, analýzy využívania stránky a pomôžete nám v našich marketingových aktivitách.
Nastavenia cookies